สิทธิบัตร

จนถึงปี 2021 ความยาวคลื่นมี51สิทธิบัตรที่ถูกต้องได้แก่14 สิทธิบัตรการประดิษฐ์และ37 โมเดลอรรถประโยชน์เป็นเจ้าของ8 ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

พีเอ็น (3)
พีเอ็น (1)
พีเอ็น (2)